Museum of the Southwest

Museum of the Southwest, Midland, TX
Artist:  Nancy Macko